Điều nên “tuân thủ” trong hôn nhân

1. Tôn trọng Tôn trọng nhau có nghĩa là đừng bao giờ áp đặt nửa kia hoặc đừng bao giờ làm điều gì đó mà không hỏi ý kiến người bạn đời. Một cuộc hôn nhân biết tôn trọng phải dựa trên làm việc theo nhóm và chia sẻ trách nhiệm như nhau – không […]